人気ブログランキング |

naver007

画像

画像_b0079910_10553561.jpg

# by naver007 | 2007-06-27 10:56

高宗 33卷, 32年( 1895 乙未 / 청 광서(光緖) 21年) 2月 6日 戊申 1번째기사

개선한 일본 군사들에게 호궤하라고 명하다

初六日。 詔曰: “此次日本國兵士가 凱旋니 朕이 甚히 嘉悅지라 軍務衙門에 勅야 犒를 宣야써 朕의 眷眷 意를 示라。”

【영인본】 2책 537면

【분류】 *외교-일본(日本) / *왕실-사급(賜給)
改善した日本軍事たちにホグェしなさいと命ずる

條令(詔令)を下げるのを,
“今度日本国(日本国)の軍事たちが改善(凱旋)したら,荷物は非常に嬉しい.軍務煬門(軍務衙門)に命じて食べ物を下げてくれて荷物の懇切な意味を表示しなさい.”した.
# by naver007 | 2007-06-10 10:27 | 高宗実録メモ

画像

画像_b0079910_19471728.jpg

# by naver007 | 2007-05-27 19:41

路地裏~588

路地裏~588_b0079910_757085.jpg
路地裏~588_b0079910_7571486.jpg
路地裏~588_b0079910_7573817.jpg


# by naver007 | 2007-05-17 07:58

V@NK~韓国広報資料網

http://www.prkorea.com/searchengine/info/linker/

VANK トップページ
# by naver007 | 2007-05-12 23:47 | ■韓国資料サイト

empas 韓国学

http://koreandb.kdaq.empas.com/

伽耶琴  玄琴
# by naver007 | 2007-05-12 23:38 | ■韓国資料サイト

倭寇

朝鮮時代の假倭(海賊の意味での)

太祖 5卷, 3年( 1394甲戌/ 洪武27年) 2月 19日 己丑

俱於洪武二十六年八月內眼同欽差內使黃永奇崔淵等解付遼東都司交割了訖一款近日遼東來奏今年七月內獲到劫賊一名審係高麗海州靑山把截千戶哈都干下民名張葛買說稱高麗王將黑布三十筒著落哈都干撥船一十七隻每船軍四十名搖櫓人十八名百戶一名差燕江吳千戶管領於七月初五日起程船上人都做倭賊打扮船都刷黑詐作買賣哨探聲息若遇官軍只說是倭船沿路劫掠捉去安置火者九名殺死一名放回六名存留二名引路於七月二十八夜到金州衛島稍泊吳千戶發放每船留軍一十名看守其餘軍人自引上岸燒劫新市軍屯擄去軍人幷家屬共四名 殺死二名殺傷三名一款又假作倭賊撑駕船隻於山東寧海州登岸劫殺本州人民致被原拏去火者逃回說知前情欽此前件事理竊念小邦臣事聖朝至誠不二何敢用遣小民撑鴐船隻假作倭賊往金州山東等處登岸作賊殺傷人命其張葛買所稱詐作買賣哨探聲息臣實不知葛買是何等人且如作賊刦殺人情阻隔何緣得探事情其爲虛詐不辨自明前者尹彛李初逃赴京師罔構是非欽蒙聖鑑明見萬里尹彛李初已伏其罪臣恐張葛買亦係此等不逞之徒被捉到官却行虛捏小國遣使如此冤枉上有天日口難控訴伏望聖慈欽差朝官將見獲刦賊張葛買發來與國人辨對便見虛實
-------------------------------------太宗 32卷16年(1416丙申/永樂14年) 9月2日 庚寅 1

庚寅以金麟雨爲武陵等處安撫使戶曹參判朴習啓臣嘗爲江原道都觀察使聞武陵島周回七息傍有小島其田可五十餘結所入之路纔通一人不可竝行昔有方之用者率十五家入居時或假倭爲寇知其島者在三陟請使之往見上可之乃召三陟人前萬戶金麟雨問武陵島事麟雨言三陟人李萬嘗往武陵而還詳知其島之事卽召李萬麟雨又啓武陵島遙在海中人不相通 故避軍役者或逃入焉若此島多接人則倭終必入寇因此而侵於江原道矣 上然之以麟雨爲武陵等處安撫使以萬爲伴人給兵船二隻抄工二名引海二名火㷁火藥及糧往其島諭其頭目人以來賜麟雨及萬衣笠靴倭寇話以外で非常に良く目にする記述もありますが、それは置いて置いて。軍役から逃げた者が、鬱陵島を根城に悪さをしているわけですね~以下に上げたように、100年経っても同じ様で。(鬱陵島から火の光が見えると認識しているんですね)中宗13卷6年(1511辛未/正德6年)5月21日庚午2

宣慰使許硡來啓曰弸中上來時他無所言及到樂生驛臣與之對食弸中曰子歸朝廷使我遂所望蓋指和親也觀其辭色專爲和親而來但前來倭人等事略不掛口似若不知對馬島事也且節度使柳聃年謂臣曰寧海居軍官朴自範云江原道武陵島與此相望夜有火光疑是倭船隱接或我國逋亡人潛寓云臣之所聞如是故敢啓
----------------------------------世宗 114卷, 28年( 1446 丙寅 / 명 정통(正統) 11年) 10月 28日 壬戌 1번째기사

壬戌/判中樞院事李順蒙上書曰臣伏覩國家聲敎遠被邊境無虞生齒之繁戶口之夥而軍額不加者以其民無定志而逃避差役者多也其中公私賤口逃移他道自冒兩班婚姻有蔭之家至有生子之後見獲還賤者其爲反常甚多臣聞前朝之季倭寇興行民不聊生然其間倭人不過一二而本國之民假著倭服成黨作亂是亦鑑也今新白丁與平民間居相與作黨爲盜宰殺牛馬之利耳濡目染以爲常事或因嫌隙故燒人家將恐有難防之患救弊之要莫切於號牌昔在太宗朝號牌之法試行數年而流移鮮少或議煩擾民間而廢之此弊小矣當時盜賊流亡之徒日盛不可勝紀臣願復行號牌之法禁遊手之輩弭盜賊之源則良賤自別而軍額日敷獄訟弭而民之生産物故自明矣不報時公私賤口及逃役良人彼此流移者不知紀極順蒙麤人亦憤其弊乃上此疏
----------------------------


世祖 3卷2年(1456 丙子 / 景泰7年) 3月28日 丁酉の一部分
一區處白丁蓋白丁或稱禾尺或稱才人或稱韃靼其種類非一國家憫其不齒於齊民也稱白丁以變舊號屬軍伍以開仕路然而至今遠者五百餘年近者數百年本非我類遺俗不變自相屯聚自相婚嫁或殺牛或訴乞或行盜賊且前朝之時契丹來侵最先鄕導又詐爲倭形始起於江原道蔓延于慶尙道至遣將以討平之在今大小賊人之被捉者太半皆此類也親戚姻黨連綿八道小則饑饉大則兵興皆可慮也乞自今不令別作一戶皆定爲甲士侍衛鎭軍奉足使之一一俠居仍禁其往來他郡其獨處山谷或自相婚娶或行宰殺或行寇賊或作樂丐乞者京外痛禁其犯者幷罪戶首又三世不犯禁者不復稱白丁而使同爲編戶則彼亦自此知農桑之樂而盜賊稍息矣
---------------------------


成宗 178卷, 16年( 1485 乙巳 / 명 성화(成化) 21年) 閏4月 11日 辛卯 2

御經筵講訖司諫許篁啓沈貞源不宜寧海府使上曰可用之人不可以一事而終身廢棄也篁曰貞源若應敵力戰而敗猶可恕也貞源當倭寇殺虞候坐視不救烏在其爲邊將乎上顧問領事洪應對曰貞源之罪只是失錯耳 非干貪汚且有學識故臣等前議以敍用無妨爲對大司憲柳洵啓曰用將不可以一敗終身不敍也但貞源前以邊將不能制敵寧海亦邊方故以爲不可應又啓曰鮑作人之事往者命議宰相此輩本濟州人也濟州土地瘠薄 産業不裕逃散全羅慶尙地面專事採海鬻販資生今若督令還本彼必缺望臣謂仍令存撫爲便知事許琮啓曰 此輩採海賣買以生或以供諸邑進上守令以故不編戶爲民齊民亦或投彼中作儻人言此徒詐爲倭服倭語竊發作耗其漸不可長也臣謂宜悉還本土以杜後患上曰彼等果有草竊之弊然不可一以齊民治之雖令還本必不樂從反生怨隙彼人之流移由濟州守令撫御乖方耳其諭守令更加撫字俾勿出來應又啓曰設堡時雖以諸浦水軍赴役然所在守令倂力以築乃可成事且諸驛館舍令本官同力修理何如上曰以此意下諭宣祖 28卷25年(1592壬辰/萬曆) 20年)7月3日庚申 5の一部分
歸語國王安心留義州則史遊擊亦在若聞聲息則吾一日當馳到江上急救之云上曰疑之者何事德馨曰朝鮮八道兵馬强盛而曾不數旬乃至於此疑其爲假倭而云上曰假倭之言人假稱爲倭之云乎抑與倭同心之謂乎頃者祖摠兵咨文亦有不軌之心之語以此見之則可知其疑之也德馨曰小臣泣而陳辯然後側然以感矣頃者天朝人之來有深意存焉而不卽許送平壤故致疑也上曰大槪入遼之計如何德馨曰我國無一邑然後可去若有一邑則不可去矣大槪供億何衙門爲之乎必不得已而兵鋒逼迫然後可去不然則似不可去也宣祖 99卷31年(1598戊戌 /萬曆26年)4月4日戊午2
兵曹啓曰唐官吳宗道在順天捕得倭二名被擄假倭我國人一名令其家丁押送經理提督昨日推問之後還爲逢授其家丁拘留於南大門內松峴人家而夜來其假倭逃亡因其家丁奔告自曹廳用官四十人已爲定送使之捕捉而城門勿爲早開待明開之云傳曰知道

宣祖 114卷32年(1599己亥/萬曆27年)6月29日丙午2
經理都監啓曰水兵守備李應昌所獲假倭二名昨日來到經理批下孫中軍會同陪臣査勘云臣喜壽招來盤問則乃昌原梁山等地居民也卽以據招送于中軍則曰此兩犯明是貴國人也陪臣啓知國王許令發送原籍安揷云云經理批下內所謂未解者發陪臣云者乃是同時走回男婦五名今在慶尙水營者也令該司速爲處置宜當李應昌呈文及兩人招辭竝書啓傳曰知道依啓
# by naver007 | 2007-05-11 19:29

画像ストック5~1960年代韓国

画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_21584544.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_215903.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_21591242.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_21592332.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_21593543.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_21594721.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_220576.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_2204582.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_2213150.jpg
画像ストック5~1960年代韓国_b0079910_2215598.jpg

http://blog.empas.com/image617/read.html?a=19026817
# by naver007 | 2007-04-20 22:12

画像ストック6~1960年代韓国

画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_224475.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2241610.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2242716.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2243986.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2245696.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2251010.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2252283.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2253667.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2254836.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_226297.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2261943.jpg
画像ストック6~1960年代韓国_b0079910_2263236.jpg

http://blog.empas.com/image617/read.html?a=19026817
# by naver007 | 2007-04-20 22:06

【機械翻訳】日本軍・韓国軍慰安婦制度の類似点と差異~oh my news1


【機械翻訳】日本軍・韓国軍慰安婦制度の類似点と差異~oh my news1_b0079910_16505868.jpg

【機械翻訳】

       日本軍慰安婦    韓国軍慰安婦

募集部屋    半強制       就業 
主募集対象者  一般女性      職業女性
設置目的   詐欺高揚      士気高揚・戦闘力損失防止
運営時期   1930~1945    1951~1954.3
運営方式   休日軍票利用    旅費台/チケット制
設置場所   東南アジア太平洋全域 ソウル江陵等地
慰安婦規模   総 10-20万名    180-240人年間
慰安隊編制   民間人      部隊 中隊単位
運営主体   軍/民間      軍/民間
慰安施設   軍幕舎/民家    野戦/幕舍
衛生検事   株1喜 軍医     株2喜 軍医
慰安軍人数  10-30人 1日    6-7人 1日
慰安対価   軍票/お金     チケット/お金
# by naver007 | 2007-03-22 16:52

画像ストック4

画像ストック4_b0079910_1659444.jpg
画像ストック4_b0079910_170522.jpg

# by naver007 | 2007-03-15 17:00

画像ストック3

画像ストック3_b0079910_22562034.jpg

修徳寺金剛門

画像ストック3_b0079910_2257144.jpg

松広寺大雄殿

画像ストック3_b0079910_2257223.jpg

白羊寺双鶏で仮漆

画像ストック3_b0079910_22574362.jpg

浮石寺一周門

画像ストック3_b0079910_22575994.jpg

鳳停寺極楽殿
# by naver007 | 2007-03-14 23:02

画像ストック2

画像ストック2_b0079910_15311414.jpg
画像ストック2_b0079910_15312243.jpg

# by naver007 | 2007-02-27 15:32

画像ストック1

画像ストック1_b0079910_12492975.jpg
画像ストック1_b0079910_12493818.jpg
画像ストック1_b0079910_12494532.jpg
画像ストック1_b0079910_12495247.jpg
画像ストック1_b0079910_1250062.jpg
画像ストック1_b0079910_12501012.jpg
画像ストック1_b0079910_12501997.jpg
画像ストック1_b0079910_12502845.jpg

# by naver007 | 2007-02-21 12:52

『梅泉野録』 第1冊 上(1894年以前) ④ 3. 高宗, 明成皇后の 遊宴と売官売職の発端

『梅泉野録』 第1冊

上(1894年以前) ④

3. 高宗, 明成皇后の 遊宴と売官売職の発端
元子が誕生した以後宮廷の 祈禳は節度がなくてその行事が八道の名山まで及んで, 高宗度わがまま 游宴を楽しんで 賞を与える警備(経費)が足りなかった.
両殿が一日に千金を消耗して 内需司にある物量では支えることができないので 好調わ 宣恵庁の公金を露にがジョだ使ったが財政を管掌する人が敢えて拒絶ができなくて, 1年もならなくて 大院君この 10年の間積んだ貯金米価すべて品切れになった. 今後 売官売科の弊端が発生し始めた.3. 고종, 민비의 遊宴과 매관매직의 발단
元子가 탄생한 이후 궁중의 祈禳은 절도가 없어 그 행사가 팔도의 명산까지 미치고, 고종도 마음대로 游宴을 즐겨 賞을 줄 경비가 모자랐다.
兩殿이 하루에 천금을 소모하여 內需司에 있는 물량으로는 지탱할 수 없으므로 호조와 선혜청의 공금을 공공연히 가져다 썼으나 재정을 관장하는 사람이 감히 거절을 할 수 없어, 1년도 안되어 대원군이 10년 동안 쌓아 둔 저축미가 다 동이 났다. 이로부터 賣官賣科의 폐단이 발생하기 시작하였다.
# by naver007 | 2007-02-15 17:58

『梅泉野録』 第1冊 上(1894年以前) ③ 22. 別入侍の 入直

『梅泉野録』 第1冊

上(1894年以前) ③

22. 別入侍の 入直
甲戌年(1874) 超に 高宗の 親政が始まったが, 中には 明成王后が主観して外には 閔升鎬が人を奉じて施行した.
明聖王后は総民と政略も豊かだったが, いつも 高宗の左右を去らないで 高宗この及ぶことができなかった事を手伝ってくれた. 彼ははじめから 高宗をかこつけて愛憎を勝手にしている途中その後のぼうずな行動がますますひどくて 高宗この返って彼の制裁を受けて ミンスン号街 大院君の伝横を懲戒して 大院君を失脚するようにした.
そして彼は 高宗に調整で 輿望がある大臣たちを選んで彼らが順に 入直しながら 機務に参加するようにしたが, これを 別入侍と言った
これに 金炳始, 金永寿, 金輔鉉, 鄭範朝, 尹滋悳, 趙寅煕 及び彼の弟 閔謙鎬 なども皆参加するようになった. 正犯組, ユンザドック, ゾインフィ などは少論だ.
それはナムインと北人がもう退いたうえでまた少論さえ抑制すれば誹謗が老論に帰って来るから, 中では 高宗この独断したことだと言い訳を打って外では少論たちがその間に挟まっていることを誇示して, 彼らの税横領を隠蔽して誹謗も無産させようと思ったのだ.


22. 別入侍의 入直
갑술년(1874) 초에 고종의 親政이 시작되었으나, 안으로는 明成王后가 주관하고 밖으로는 閔升鎬가 명을 받들어 시행하였다.
명성왕후는 총민하고 정략도 풍부하였는데, 언제나 고종의 좌우를 떠나지 않고 고종이 미치지 못한 일을 도와주었다. 그는 처음부터 고종을 빙자하여 애증을 마음대로 하다가 그 후 방자한 행동이 날로 심하여 고종이 도리어 그의 제재를 받아 민승호가 대원군의 전횡을 징계하여 대원군을 실각케 하였다.
그리고 그는 고종에게 조정에서 輿望이 있는 대신들을 골라 그들이 차례로 入直하면서 機務에 참여토록 하였는데, 이것을 別入侍라고 하였다
이에 金炳始, 金永壽, 金輔鉉, 鄭範朝, 尹滋悳, 趙寅熙 및 그의 아우 閔謙鎬 등도 모두 참여하게 되었다. 정범조, 윤자덕, 조인희 등은 소론이다.
그것은 남인과 북인이 이미 물러간 데다가 다시 소론마저 억제하면 비방이 노론으로 돌아오기 때문에, 안으로는 고종이 독단한 것이라고 핑계를 치고 밖으로는 소론들이 그 사이에 끼어있음을 과시하여, 그들의 세도를 은폐하고 비방도 무산시키려고 한 것이다.


明成王后의 專恣 / 別入侍 / 甲戌初, , 后聰敏饒權略, 常左右上, 補其不逮, 始猶藉上, 以售其愛憎, 旣而專恣日甚, 上反爲所制, 升鎬懲雲峴專擅而廢, 勸上選朝貴有時望者, 輪次入直, 參預機務, , 於是金炳始·金永壽·金輔鉉·鄭範朝·尹滋悳·趙寅熙及其弟謙鎬等, 咸與焉, 鄭·尹·趙則少論也, 盖南北旣退, 又詘少論, 則謗讟之至, 咸萃老論, 故內則諉上獨斷, 外以少論參錯其間, 欲掩其勢塗之跡, 而以之分謗也。
李最應 / , 升鎬推挽之, 爲領議政, 以敵大院君, 凡事可陳白, 而有難處者, 必使最應達之榻前, 最應甘爲之倀, 而餂其餘潤, 雲峴甚恨之, 甞徑至其寢, 褰帷, 熟視曰, 兄久不出, 豈有首陽大君陰謀乎, 時最應呈病在告也。
「肅·英兩朝, 多微行, 至今閭巷猶道之, 爲故談, 今上甲戌初, 朝野盛傳, 上頻作微行, 察民生疾苦, 庶幾祖宗之風, 想望太平在爾。」
# by naver007 | 2007-02-15 17:52 | ■梅泉野録 機械翻訳

『梅泉野録』 第1冊 上(1894年以前) ① 8. 明聖王后の出現

『梅泉野録』 第1冊

上(1894年以前) ①

8. 明聖王后の出現
哲宗この崩御した後 后嗣がなかった. 哲宗は早くから 煕に志を抱いていたので 章動 金さんたちは彼を擁立しようと思った. これに 金興根銀, “興宣君このあるからこれは二人の賃金があるわけです. どうして二人の賃金を仕えることができますか? 必ずやめアンウリョのよ フングソングンを擁立してください”と言った. この時 金炳学銀 フングソングン科約束して彼の娘を王妃に選ぶ事にした. これは外戚の基盤を用意しようと日韓だ.
しかし 喜が上がって フングソングンこれ 大院君に昇格されてから 金兵学を裏切って国婚を 閔致禄 本館は 驪興. 領議政科 驪城府院君に追贈される. の娘に決めた. こちらがところで 明成王后である. その後 金兵学の娘は 趙臣煕に嫁入りした.


8. 명성왕후의 출현
철종이 승하한 후 后嗣가 없었다. 철종은 일찍부터 熙에게 뜻을 두고 있었으므로 장동 김씨들은 그를 옹립하려고 하였다. 이에 金興根은, “興宣君이 있으니 이것은 두 임금이 있는 셈입니다. 어찌 두 임금을 섬길 수 있겠습니까? 꼭 그만두지 않으려거든 흥선군을 옹립하십시오”라고 하였다. 이때 金炳學은 흥선군과 약속하여 그의 딸을 왕비로 간택하기로 하였다. 이는 외척의 기반을 마련하려고 한 일이다.
그러나 희가 등극하여 흥선군이 대원군으로 승격되면서부터 김병학을 배반하고 국혼을 閔致祿 본관은 驪興. 영의정과 驪城府院君으로 추증됨. 의 딸에게 정하였다. 이분이 바로 明成王后이다. 그 후 김병학의 딸은 趙臣熙에게 출가하였다.


哲宗薨, 無嗣, 哲宗甞屬意於今上, 故諸金欲援立之, 興根曰, 興宣君在, 是二君也, 二君可得事乎, 毋已則直興宣君可耳, 炳學約興宣君, 以其女揀長秋之選, 則戚里固自如也, 上旣立, 興宣君尊爲大院君, 即背炳學, 定國婚于閔致祿之孤女, 即明成皇后也, 炳學之女, 後適趙臣熙。
# by naver007 | 2007-02-15 17:36 | ■梅泉野録 機械翻訳

独立記念館~展示物リスト

http://www.independence.or.kr/KO/Inspect/appl/Inspect_04.php
# by naver007 | 2007-02-08 08:06 | ■韓国資料サイト

博物館一覧

http://museum.navy.ac.kr/bor/bor_sit.jsp
# by naver007 | 2007-02-07 20:17 | ■韓国資料サイト

法院図書館

法院図書館
http://library.scourt.go.kr/

邦訳 高等法院判例録
http://library.scourt.go.kr/jsp/ourspron/index.jsp?ls_url=w13_01q.jsp
# by naver007 | 2007-01-31 00:05 | ■韓国資料サイト

画像サイト

http://yoksa.aks.ac.kr/jsp/cc/List.jsp?page=1&gb=1&cd=01&cc10id=&cc40id=&searchField=all&searchWord=&rowcount=10

【ホーム】
http://yoksa.aks.ac.kr/main.jsp
# by naver007 | 2007-01-27 01:16 | ■韓国資料サイト

純宗実録~従順3年(1910年8月29日)

『高宗純宗実録』の「気まずい」インターネット公開
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2007/01/21/20070121000000.html


従順 4冊,3年( 1910 庚戌 / 大韓隆煕(隆煕) 4年) 8月 29日陽暦 2番目記事
純宗実録~従順3年(1910年8月29日)_b0079910_2201110.jpg
純宗実録~従順3年(1910年8月29日)_b0079910_2202889.jpg


日本国皇帝に韓国統治権を譲渡する

皇帝は次のように言う.

“朕が不徳に行くんだって(艱大)一負う受け継いで臨御一以後今日に至るように精霊を維新することに関して再三はかって取り揃えて試して力をつくすことが早くないのではいやだとはいえ,元々虚弱なのが積もって病み付きになって疲弊が極度に至って時の間に取り返しする施策を行う見こみがないから真夜中に憂慮するに善後策が茫然するようだ.

これを引き受けて支離することがもっとひどくなれば終わらせる自然に収まることができないところ早いだろったらかえって代任(大任)を他人に任せて完全にさせる方法と革新する功效を得るようにするだけできない.

だから朕がここに決然と内省と確実に自ら決断を下してここに韓国の統治権を従来から親しく信じて頼った隣り国大日本皇帝陛下に譲与して外で東洋の平和を強固にして中に腕役(八域)の民生を保全するようにしたら君たち大小臣民たちは国勢と時の(時宜)を深く察して煩わしく騷乱を起こさずにそれぞれその職業に安住して日本帝国の文明した新しい政治に従って幸せを一緒に受けなさい.

負けることの今日のこの措置は君たち民衆を忘れることがなくまことに君たち民衆を救援しようと思う至極な意味から出たことだから君たち臣民たちは荷物のこの意味を充分に推し量りなさい.”した.

【従順ムンオンムニョングお金である聖書ヒョファングゼ実録(純宗文温武寧敦仁誠敬孝皇帝実録) 第4冊終り】
【影印本】 3本 555面
【分類】 *外交-日本(日本)
# by naver007 | 2007-01-22 22:16

斗山世界台百科辞書~靖国神社

http://100.naver.com/100.nhn?docid=763234
日本語訳
# by naver007 | 2007-01-18 09:17 | ■韓国資料サイト

農業博物館

http://museum.nonghyup.com/
# by naver007 | 2007-01-18 08:25 | ■韓国資料サイト

日本海の呼称を変更してみよう

日本海。仮の話。韓国が主張する東海に呼称を変更してみましょう。

そこで韓国の人に質問です。
東海の漢字表記と英語表記をどのようにする予定ですか?
英語表記は・・・
日本海の呼称を変更してみよう_b0079910_20445858.jpg

東シナ海を"Eastern Sea" と記した西洋の古地図が
たくさんあるこを忘れないでくださいね。

漢字表記の東海は・・・
日本海の呼称を変更してみよう_b0079910_2045113.jpg

現在、中国が使用している地図(東の簡体字表記による、東海)
宗主国様が、すでに使用中です・・・・さて、どうしますか?
http://72.14.235.104/search?
# by naver007 | 2007-01-13 20:50

天皇の人間宣言

通称「人間宣言」と呼ばれている文書は 1946年1月1日に昭和天皇が発表した
「年頭、国運振興ノ詔書」通称「新日本建設に関する詔書」 赤線部分
天皇の人間宣言_b0079910_22104816.jpg
天皇の人間宣言_b0079910_2211451.jpg

■現代語訳
私とあなたたち臣民との間の絆は、いつもお互いの信頼と敬愛によって結ばれ
単なる神話と伝説とによって生まれたものではない。
天皇は現人神、日本国民は他より優れた民族で、
ひいては世界の支配者たるべく運命づけられたという架空の概念に基くものではない。

天皇の人間宣言_b0079910_22123122.jpg

昭和天皇ご自身も、1977年8月23日の記者会見で
「神格は二の(次の)問題であり、日本の国民が日本の誇りを忘れないように、
ああいう立派な明治大帝のお考えがあったことを示すために
あれを発表することを私は希望したのです」と言い切ったそうです。

http://www.cc.matsuyama.ac.jp/
# by naver007 | 2007-01-10 22:16

明成皇后~衣装に関する記録

明成皇后~衣装に関する記録_b0079910_2242712.jpg
明成皇后~衣装に関する記録_b0079910_2244443.jpg
明成皇后~衣装に関する記録_b0079910_22595.jpg
明成皇后~衣装に関する記録_b0079910_2252194.jpg
明成皇后~衣装に関する記録_b0079910_2253018.jpg

http://yoksa.aks.ac.kr/
# by naver007 | 2007-01-10 22:07 | ■梅泉野録 機械翻訳

韓国学中央研究院

http://yoksa.aks.ac.kr/main.jsp
# by naver007 | 2007-01-10 21:53 | ■韓国資料サイト

蔵書閣データーベース

http://yoksa.aks.ac.kr/main.jsp
# by naver007 | 2007-01-10 08:44 | ■韓国資料サイト

三国史記~倭国と百済の関係

金富軾らが1145年に完成させた三国時代(新羅・高句麗・百済)から統一新羅末期までを対象とする韓国の正史。朝鮮半島に残存する最古の歴史書。


397 倭国と国交を結び王子の腆支を人質とする。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_250_2001365.htm
403 倭国の使者を特に手厚くねぎらう。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_250_2001370.htm
405 腆支王即位。腆支が倭の人質となっていたとき枕流王が死去。弟を殺した末弟が王となったために腆支は哭泣し、帰国を乞う。倭国の護衛により海中の島にて待機してのち王となる。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_250_3001372.htm
409 倭国の使者が夜明珠を送る。厚く礼遇する。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_250_3001376.htm
418 倭国に白綿を送る。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_250_3001380.htm
428 倭国の使者。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_250_5001386.htm
608 隋の使者が倭国へ行くために百済の南路を通る。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_270_4001481.htm
653 倭国と国交を結ぶ。高句麗、靺鞨とともに新羅を攻撃。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_280_1001515.htm
661 福信、倭国で人質となっている扶余豊を迎え、王とする。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_280_2001521.htm
662 使を高句麗と倭国に遣わし師を乞い唐と争うのの、敗戦。唐軍は救援の倭軍の軍船400艘を白江に焼く。倭軍と共に唐に降伏。
http://www.koreandb.net/Sam/bon/samkuk/04_280_2001522.htm

三国史記
enjoykorea
# by naver007 | 2007-01-08 01:34 | ■韓国資料サイト


S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31